1 sty

Jakie wymogi techniczne muszę spełnić, aby założyć propan do domu?

Posiadanie instalacji na gaz płynny w domu jest bardzo czystym, bezpiecznym i wygodnym rozwiązaniem. Dlatego też coraz więcej domostw decyduje się na taką formę otrzymywania ciepła. Ustawodawca jednak narzuca pewne wymagania, które stawiane są przed użytkownikami instalacji na gaz. Warto je poznać zanim podejmiemy się budowy.

Instalacja propan do domu? Poznaj wymogi techniczne

Istnieją trzy źródła, z których należy czerpać wiedzę na temat wymogów technicznych przy zakładaniu instalacji propan w domu. Są to:

  • Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. (Dz. U. nr 54/97, poz. 348 z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 24.08.2000r. w sprawie szczegółowych warunków podłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. nr 77, poz. 877),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Ostatnie z wymienionych rozporządzeń uściśla dokładne odległości jakie powinny być zachowane na działce od zbiorników z gazem płynnym.

To samo rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa również maksymalne, łączne obciążenie cieplne przypadające na 1 m3. Innymi słowy, chodzi o lokalizację urządzenia gazowego w domu, na przykład kotła pobierającego powietrze do spalania.

Ponadto zarządzenie to określa, że rozmiar zbiornika na gaz propan powinien być ściśle uzależniony od potrzeb właścicieli.

Wymogi związane z kotłownią

Co do kotłowni, wymagane jest, aby wysokość pomieszczenia wynosiła minimalnie 2,2 m. Jedynie w domach wybudowanych przed 2002 rokiem dozwolona jest wysokość 1,0 m. Kotłownia nie może być ulokowana w pomieszczeniach, których podłoga jest poniżej poziomu terenu. Z tego powodu wykluczona jest lokalizacja kotłowni w piwnicy. Wymóg ten jest związany z ewentualnym ulatnianiem się gazu propan, który jako, że jest cięższy od powietrza, utrzymuje się przy ziemi.

Podłoga kotłowni musi być również pozbawiona zagłębień, studzienek i kanałów instalacyjnych. Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł na gaz musi być wyposażone w wentylację grawitacyjną, nie ma możliwości instalacji w takich pomieszczeniach wentylacji mechanicznej. Natomiast otwór wywiewny do kominowego przewodu wentylacyjnego powinien znajdować się za kotłem, najlepiej pod sufitem. Również ściany kotłowni muszą posiadać odpowiednie klasy odporności ogniowej (EI60 i EI30). Ponadto drzwi do kotłowni muszą być pozbawione otworów, a próg musi mieć wysokość dokładnie 4 cm. Istnieje też  wymóg doprowadzenia do kotłowni instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Natomiast spaliny powstające w wyniku spalania gazu propan muszą być odprowadzane z kotłowni przewodem spalinowym ulokowanym w kominie. Kanał spalinowy natomiast musi być minimalnych rozmiarów, tj. 14 cm x 14 cm.

Źródło: LPGdirect.pl – dostawca gazu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *