31 sie

Rodzaje unieszkodliwiania odpadów medycznych

Odpadami medycznymi nazywamy te, które powstały w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w przychodniach, szpitalach i jednostkach weterynaryjnych oraz laboratoriach badawczych i farmakologicznych. Problem dotyczy także pozostałości z domowego leczenia, np. jednorazowego sprzętu po podawaniu insuliny, czy niezużytych lekarstw. Odpady medyczne występują w formie stałej, ciekłej i gazowej. Wymagają odrębnego traktowania, szczególnie odpady patologiczne, infekcyjne i specjalne, które stanowią około 20-25% wszystkich. W jaki sposób unieszkodliwiane są odpady medyczne?

Wybór metody unieszkodliwiania

By odpowiednio dobrać metodę unieszkodliwiania należy przede wszystkim rozpoznać źródła powstawania, sposób gromadzenia odpadów, ich masę i morfologię. Odpady medyczne powinny być segregowane i kontrolowane. Zależy nam na tym, by koszty inwestycyjne i operacyjne były niskie, by proces nie obciążał środowiska toksycznymi produktami spalania. Dążymy do tego, by odpady, które pozostaną po procesie unieszkodliwiania, miały takie same właściwości i cechy, jak odpady komunalne. Odpady mogą być unieszkodliwione na kilka różnych sposobów: sanitacja parowa, sanitacja mikrofalowa, odkażanie przegrzaną parą, sucha dezynfekcja termiczna, sterylizacja z mineralizacją, sterylizacja próżniowo-parowa suchym powietrzem, piroliza, spalanie. W naszym artykule omówimy kilka z nich, które wydają się najciekawsze.

Spalanie i piroliza

Spalaniu poddawane są te odpady medyczne, które zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne, stanowiące zagrożenie zdrowia i życia człowieka oraz odpady, które mogą stać się przyczyną infekcji. Piec, a właściwie spalarka odpadów, musi być specjalnie przystosowana do unieszkodliwiania odpadów medycznych. Nie wolno spalać nieczystości w piecach i kotłach, które nie są do tego przeznaczone – mówi nam przedstawicielka firmy EMKA z Żyrardowa. Mówi o tym prawo ochrony środowiska. Proces spalania musi być całkowity, a więc temperatura spalania powinna wynosić 1200-1400°C. Klasyczne spalanie odbywa się w piecach rusztowych i fluidalnych. Stosuje się również spalanie odpadów w tlenie, spalanie przy zastosowaniu plazmowych palników i zagazowywanie. Piroliza również zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury. Jest to rozkład związków chemicznych, polega na rozpadzie cząsteczek o większych masach cząsteczkowych na cząsteczki mniejsze. Klasyczna piroliza polega na odgazowaniu, czyli termicznym rozkładzie substancji organicznych, bez dostępu tlenu z powietrza. Proces ten prowadzony jest w temperaturze 400-800°C, czasem wyższej, w specjalnych komorach podobnych do spalarek. Według obowiązujących w Polsce przepisów jedyną dopuszczalną metodą unieszkodliwiania  zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych jest ich spalanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych.

Sanitacja parowa i mikrofalowa

Do sanitacji parowej używany jest sterylizator parowy lub autoklaw próżniowy albo grawitacyjny. W próżniowych urządzeniach powietrze jest usuwane z komory, a następnie wprowadzana jest do niej para. W autoklawach grawitacyjnych to sama para usuwa powietrze. Worki z odpadami medycznymi umieszczane są w szczelnej komorze reakcyjnej, która ma cylindryczny kształt. Temperatura komory to zwykle 130-190°C. Proces jest łatwy w kontroli i skutecznie unieszkodliwia różnego rodzaju mikroorganizmy, pod warunkiem, że czas reakcji jest wystarczająco długi. W procesie unieszkodliwiania odpadów medycznych, który nazywamy sanitacją mikrofalową, wykorzystywana jest para podgrzana za pomocą mikrofal. Większość mikroorganizmów po prostu ulega zniszczeniu pod wpływem fal o określonej częstotliwości i długości fali. Materiał odpadowy trafia do zautomatyzowanego podajnika, który przekazuje je do tzw. kosza. Tam odpady zostają nawilżane, a następnie nasycane gorącą parą powietrze usuwane jest przez system filtrów. Przed przystąpieniem do unieszkodliwiania odpadów tą metodą odpady są rozdrabniane. Tak więc unieszkodliwianie odpadów medycznych jest znacznie bardziej wymagające, niż w przypadku zwykłych odpadów komunalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *